LEKOVITO, AROMATIČNO I ZAČINKO BILJE 2011. U SRBIJI – Struktura površina i spoljnotrgovinska razmena

Zasejane površine pod lekovitim, aromatičnim i začinskim biljem u periodu od 2001 – 2006. godine imaju tendenciju pada, sa 1.832 ha u 2002. godini na 1.211 ha u 2006. godini. Od 2007. do 2009.godine površine pod  ovim biljem se povećavaju, a u 2011.godini došlo je do pada površina pod lekovitim, aromatičnim i začinskim biljem i iznosile su 1.419 ha.

 Površine pod lekovitim, aromatičnim i začinskim

biljem u periodu 2001.– 2011. godina ( ha)

Izvor podataka: RZS

Ukupna spoljnotrgovinska razmena lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja u 2011. godini ostvarena je u  vrednosti od 25,7 mil. USD; izvoz ovih proizvoda je iznosio 19,8 mil.USD, a uvoz 5,9 mil.USD. U poređenju s 2010. godinom vrednost izvoza lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja je povećana za 4,2%, dok je vrednost uvoza smanjena za 10,2%. Stoga je ostvareno povećanje spoljnotrgovinskog suficita za 1,4% i iznosio je 13,9 mil.USD.