SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA SRBIJE 2012

Spoljnotrgovinska razmena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda,

januar-decembar 2012.

(u mil.USD)

IZVOZ

UVOZ

2011

2012

indeks

2011

2012

indeks

Ukupno roba

11779,5

11353,6

96,4

19861,9

19013,3

95,7

Agrar ukupno

2696,7

2716,8

100,7

1404,7

1470,2

104,7

Učešće agrara u ukupnoj razmeni

22,9

23,9

 

7,1

7,7

 
Hrana i žive životinje

2091,5

2108,4

100,8

1055,2

1076,4

102,0

Žive životinje

74,1

59,6

80,0

16,3

27,8

170,6

Meso i prerada od mesa

58,8

63,6

108,2

57,1

77,4

135,5

Mlečni proizvodi i jaja

90,7

94,1

103,7

57,8

57,9

100,2

Ribe i preradjevine

4,4

4,1

92,2

96,7

92,4

95,6

Žitarice i proizvodi

731,8

838,4

114,6

84,2

85,4

101,4

Povrće i voće

657,6

539,3

82,0

302,4

290,1

95,9

Šećer,proizvodi i med

187,3

195,3

104,3

39,9

47,3

118,5

Kafa,čaj,začini

84,9

77,9

91,8

214,1

210,5

98,3

Stočna hrana

102,1

132,5

129,8

53,1

59,8

112,7

Razni proiz. za ishranu

99,6

103,6

104,0

133,6

127,7

95,6

Pića i duvan

273,9

286,3

104,5

197,9

191,3

96,7

Pića

215,0

213,1

99,1

81,4

80,6

99,0

Duvan i proizvodi

58,8

73,1

124,3

116,4

110,7

95,1

Sirova koža i krzna

36,6

38,6

105,6

22,9

35,2

153,4

Uljano semenje i plod.

61,1

57,8

94,6

40,4

76,3

188,6

Živ. i bilj. sirov. mater.

32,7

29,9

91,3

43,3

42,3

97,5

Živ. i bilj. ulja i masti

200,9

195,8

97,5

45,0

48,7

108,3

Izvor: Republički zavod za statistiku

AMBALAŽA PREHRAMBENIH PROIZVODA – RECIKLAŽA

Ambalaža je važan deo industrijskih proizvoda. Ona ima značajno mesto  sa aspekta ekonomije i ekologije.

Reciklaže ambalažnog otpada je u direktnoj vezi sa očuvanjem biosfere kao globalnog ekološkog sistema. Nove tehnologije pakovanja namirnica treba primenjivati usklađene sa rigoroznim ekološkim standardima pa u skladu s tim je reciklaža najracionalniji način korišćenja ambalažnog otpada.

Razvoj tehnologija reciklaže ambalažnog otpada je u skaldu sa konceptom održivog razvoja.

Danas istraživači aktivno rade na pronalaženju  optimalnog  rešenja, koje će umanjiti štetne efekte ambalaže na životnu sredinu.

Uredio: MPG71