ŠUMSKI PLODOVI I LEKOVITO BILJE

Divlje biljne i životinjske vrste, tj. biljne vrste i njihovi delovi, gljive, kao i životinjske vrste, sakupljaju se, kao organski proizvodi, iz prirodnih staništa.

Sakupljanje divljih vrsta iz prirodnih staništa smatra se metodom organske proizvodnje ako je uspostavljena zaštitna zona pored puteva ili drugih izvora zagađenja, ukoliko se sakupljanje divljih vrsta vrši bez upotrebe alata i pribora koji može da ih ošteti, pri sakupljanje divljih vrsta vodi računa o zaštiti retkih, proređenih, endemičkih ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i nezaštićenih biljnih vrsta i ako se skladištenje i prevoz divljih vrsta vrši u skladu sa posebnim propisom o pakovanju, skladištenju i prevozu organskih proizvoda.

bilje1

Ukoliko dođe do kontaminacije materijama ili organizmima, odnosno proizvodom koji nije dozvoljen za upotrebu u organskoj proizvodnji, sakupljene vrste ne mogu se smatrati organskim proizvodom.
Sakupljanje divljih biljnih i životinjskih vrsta propisane su  Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje.

Izvor: http://www.serbiaorganica.info/organska-poljoprivreda/sumski-plodovi-lekovito-bilje/

ORGANSKA PROIZVODNJA U SRBIJI 2012.

Zemljište na kome je organizovana organska proizvodnja u Srbiji zauzima površinu od preko 11.000 ha, a to je svega 0,5%  ukupnih obradivih površina.

 

Organska-hrana-mesta-ilu

Površine pod organskom proizvodnjom  su se u 2012. godini povećale za blizu 30% u odnosu na prethodnu godinu.

Idealne lokacije za organsku proizvodnju

Osnovni cilj, prema Akcionom planu za organsku proizvodnju, je da se do 2014. godine poveća ukupna površina obradivog zemljišta do 50.000 ha i to kao:

Preko 90% organski proizvedene hrane u našoj zemlji izvozi se i to u: Veliku Britaniju, Nemačku, Belgiju, Austriju, Švajcarsku i USA.

EFEKTIVNOST PRIMENE MIKROBIOLOŠKOG ĐUBRIVA SLAVOLA U BILJNOJ PROIZVODNJI

Mikrobiološko đubrivo Slavol čini kombinacija šest bakterija koje pripadaju azotofiksatorima. Mikrobiološko đubrivo sadrži asocijativne bakterije, prirodne vitamine, enzime i stimulatore rasta. Preparat je našao široku primenu u proizvodnji ratarskih useva, povrća, cveća, u voćarstvu i vinogradarstvu.

M slavol

Slavol pospešuje klijanje, nicanje i rast biljaka; povećava aktivnost korenovog sistema i povećava lisnu površinu i aktivnost fotosinteze. Slavol utiče na ishranu biljaka azotom, fosforom, kalijumom i mikroelementima, i na povećanje prinosa. Slavol povoljno utiče na plodnost zemljišta jer povećava sadržaj biomase u zemljištu, poboljšava vodno-vazdušni režim zemljišta i eliminiše uticaj pesticida i mineralnih đubriva. Slavol je mikrobiološki preparat koji doprinosi razvoju organske poljoprivredne proizvodnje i zaštiti životne sredine. Primena Slavola u proizvodnji ratarskih useva utiče u proseku na povećanje prinosa po hektaru za 6,8% i na ostvarivanje boljeg kvaliteta proizvoda u biljnoj proizvodnji. Efekat primene Slavola na povećanje prinosa u proizvodnji povrća u proseku iznosi 20,3%. Primena Slavola u proizvodnji jabuka pokazuje da je broj ubranih plodova veći u odnosu na kontrolu za 18,2% uz smanjenje broja opalih plodova za 23%. U proizvodnji šljive stenlej prinosi su veći za 15,8%. Primena Slavola u proizvodnji grožđa pokazuje da su postignuti veći prinosi, sadržaj šećera i kiselina. Veće su bobice, veličina grozda i prinos po čokotu vinove loze. Slavol je mikrobiološki preparat koji će doprineti razvoju ekoloških sistema proizvodnje, a posebno organske poljoprivredne proizvodnje.

Autori: Đorđević Snežana, Babović Jovan

ZAŠTITA BILJA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI

Organska proizvodnja sve više zauzima mesto u poljoprivredi Srbije , kako zbog više cene proizvoda, tako i pre svega zdravijeg finalnog proizvoda. Sama proizvodnja regulisana je zakonom o organskoj proizvodnji koji je donet 2010. godine i od tada je značajnije pomognuta bespovratnim sredstvima i konkursima o zasnivanju i proizvodnji organske hrane. U organskoj poljoprivredi zabranjeni su svi sintetički pesticidi i herbicidi.

Za zaštitu bilja se koriste uglavnom biljni preperati i najčešće se koriste kao preventivna sredstva. Takođe, koriste se alelopatska dejstva drugih biljaka, jer njihove izlučevine teraju štetočine od useva. Zaštita bilja u organskoj proizvodnji zasniva se na minimalnoj upotrebi materija koje nisu poreklom sa farme i na agrotehničkim merama koje ne narušavaju ekološku ravnotežu i dolaze iz obnovljivih izvora energije. Suzbijanje bolesti, štetočina i korova je najveći problem sa kojim se sreću proizvođači u organskoj proizvodnji, jer nije dozvoljena upotreba sintetičkih hemijskih preparata koji se koriste u konvencionlanoj poljoprivredi. Da bi se izbegla ili veoma smanjila upotreba hemijskih sredstava dosta pažnje se posvećuje preventivnom delovanju i mehaničkim merama, kao i konstantnom praćenju štetnih organizama i korišćenje korisnih mikororganizama i predatora.

Primena biopesticida samo je krajnja mera koja se primenjuje u okolnostima u kojima sve druge primenjene mere nisu dovoljno efikasne. Insekticidi koji su dozvoljeni zakonom o organskoj proizvodnji, a koriste se u voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji su bazirani na podvrstama bakterije Bacillus thurigiensis (preparati D-stop, Z-stop, Novodor-FC) kao i preparati čija je aktivna materija mineralni (parafinsko) ulje (Belol, Belo ulje-EW, Galmin, Eos, Ogriol). Što se tiče fungicida imamo bakarne i sumporne preparate (Cuprozin, Bakarni kreč, Cuproxat, Kolosul, Kossan, Kumulus, Microthiol itd.) Na svetskom tržištu postoji znatno raznovrsnija ponuda preparata za zaštitu bilja koji su registrovani i imaju dozvolu u različitim zemljama da se koriste u organskoj proizvodnji od onoga što je sada na raspolaganju proizvođačima u Srbiji. Istraživanja novih zaštitnih sredstva su vrlo dinamična što je dovelo do otkrivanja novih a.m. sa novim mehanizmom delovanja te se stoga koriste i u konvencionalnoj proizvodnji u upravljanju rezistencijom štetnih organizama. Neka nova sredstva imaju efikasnost na nivou sintetičkih preparata te se i zbog toga počinju sve više koristiti u konvencionanoj proizvodnji.
Izvor: PSSS Mladenovac