УПРАВЉАЊЕ ТРАЈНИМ ТРАВЊАЦИМА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА КАРПАТСКЕ ОБЛАСТИ У СРБИЈИ

Aнализирају ce расположиве површине, катастарска структура, приноси ливада и пашњака, расположиви сточни фонд и демографски и инвестициони потенцијал у пољопривреди Карпатске области у Србији, која захвата територију НП „Ђердап“ и КО Голубац, КО Тополница и део КО Мајданпек, у непосредном залеђу Парка.

Поред очувања природних вредности НП „Ђердап“ и еколошки вредних и осетљивих предела у његовом залеђу, одрживо коришћење пространих ливадско-пашњачких серија ствара основу за развој пашњачког сточарства ниског интензитета и прераду и пласман добијених висококвалитетних традиционалних производа од меса и млека и тиме доприноси очувању насељености, развоју предузетништва и одрживог туризма и укупном регионалном развоју. Ради заштите и унапређења еколошких, прoизвoднo-eкoнoмских и пејзажних вредности природних и полу-природних травњака неопходно је предузимање одређених мелиоративних мера, предвиђених законом и добром пољопривредном праксом, а пре свега oбeзбeђење редовне косидбе, односно контролисане испаше. Агроеколошке надокнаде за одржавање травњака високе природне вредности у добрим агроеколошким условима и мере подршке oбнoви и унaпрeђењу пашњачког сточарства и унапређењу прераде и пласмана традиционалних производа од меса и млека имају важну улогу у анимирању пољопривредних произвођача, предузетника и локалне заједнице за активније ангажовање и инвестирање у овим областима.

Autori: Поповић Весна, Нада Мијајловић, Јонел Субић

HEMIJSKI SASTAV KOZJEG MLEKA

Komponenta

Koncentracija

Ukupna suva materija %

12,97

 Kilokalorije
Kilodžuli

69
288

Proteini, %

3,56

Lipidi,  %

4,14

Ugljenihidrati, %

4,45

Pepeo, %

0,82

Kalcijum, mg

134

Gvožđe, mg

0,05

Magnezijum, mg

14

Fosfor, mg

111

Kalijum, mg

204

Natrijum, mg

50

Zinc, mg

0,30

Tiamin, mcg

40

Riboflavin, mg

0,138

Niacin, mg

0,277

Pantoteniska kiselina, mg

0,310

Vitamin B6, mcg

60

Folacin, mcg

1

Vitamin B12, mcg

0,065

Vitamin A, mcg

44

Vitamin D, mcg

0,11

Vitamin E, mg

0,03

Askorbinska kiselina, mg

1,29

 Izvor

http://www.dairyforall.com

Uredio: MPG71


PROIZVODNJA MLEKA U SRBIJI 2010.GODINE

Proizvodnja kravljeg mleka u Srbiji 2010. godine iznosila je 1,46 milijardi litara. I ove godine je evidentna  stagnacija u proizvodnji mleka, koja karakteriše ovu proizvodnju već nekoliko godina. Proizvodnja kravljeg mleka u 2010. godini manja je za 1,1% u odnosu na

2009. godinu, a manja je u odnosu na prosek za period od 2000. do 2009. godine za 6,5%.

Ostvarena je veća produktivnost mleka (mlečnost po kravi), ali je smanjeno broja grla mlečnih krava. U 2010. godini ostvarena je proizvodnja od 200 litara po glavi stanovnika, što po hektaru obrađenih oraničnih površina iznosi 443 litra.

Period od 2000. do 2010. godine karakteriše smanjen broj grla krava i steonih junica i stagnacija u proizvodnji kravljeg mleka.

Autor: MPG71