JACKFRUIT (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS) – NUTRITION INFORMATION

Know the right nutritional facts and value containing in per 100 gm of jackfruit.

Nutrient Amount
Energy 95 Kcal
Protein 1.72 g
Carbohydrates 23.5 g
Cholesterol 0 mg
Total fat 0.64 g
Dietary fiber 1.5 g
Niacin 0.920 mg
Folates 24 µg
Riboflavin 0.055 mg
Pyridoxine 0.329 mg
Thiamin 0.105 mg
Vitamin E 0.34 mg
Vitamin C 13.7 mg
Vitamin A 110 IU
Potassium 303 mg
Sodium 3 mg
Iron 0.60 mg
Calcium 34 mg
Manganese 0.197 mg
Magnesium 37 mg
Zinc 0.42 mg
Selenium 0.6 mg
Phosphorus 36 mg
Lutein-zeaxanthin 157 µg
Crypto-xanthin-ß 5 µg
Carotene-ß 61 µg

DA LI UNOSIMO DOVOLJNO SREBRA U ORGANIZAM / DID WE BRING ENOUGH SILVER IN THE BODY

Srebro je neophodan mikroelement, koji j katalizator i učesnik u reakcijama metabolizma. Koncentracija ovoga mikroelementa u organizmu nije konstantna i zavisi od unosa i obima njegovog utoška. Istraživanja su pokazala da je utrošak srebra u organizmu relativno konstantan, a problem je odgovarajućeg, potrebnog unosa.

Utvrđeno je da u organizmu čoveka i životinja sadržaj srebra iznosi 0,02 mg na 100 g suve mase. Najbogatiji srebrom su mozak, žlezde sa unutrašnjim lučenjem, jetra, bubrezi, opne oka i kosti.

Po podacima do kojih je došao A.I.Vojnar u Rusiji čovek bi dnevno trebalo da unese 0,088 mg srebrnih jona. Na osnovu dovoljnog broja istraživanja Svetska zdravstvena organizacija uz korišćenje iskustva NASA je izdala podatke o dnevnim potrebama organizma za srebrom. Preporučena doza za pravilno obavljanje velikog broja enzimskih reakcija u ćilijskom metabolizmu su 0,014 mg/kg telesne mase (Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu).

Prirodno stanje minerala u zemlji je elementarni oblik, a  takve organizam  ne može koristiti. Mikroorganizmi u zemlji pretvaraju minerale u jonske oblike, koji  tada modu da apsorbuju i asimiliraju biljke, a kasnije hranom i životinje  i ljudi.

Moderna tehnologija uzgoja u poljoprivredi, koja koristi veštačka đubriva, uništava mikroorganizme, koji pretvaraju minerale iz zemlje u jonske oblike neophodne za maksimalnu asimilaciju u ljudskom organizmu.

Ljudski organizam  s lakoćom unosi jonsko srebro iz  hrane, vode i suplemenata i prenosi ih tkivima i organima.

Uredio: MPG71

MINERALI – ZNAČAJ I PODELA/MINERALS – IMPORTANCE AND SHARING

Minerali su sastojci naše svakodnevne ishrane. Imaju ulogu gradivnih i regulatornih materija.Oni su neophodni za rast i razvoj organizma, za apsorpciju vitamina i aktiviranje enzima, za normalno odvijanje metabolizma.

Minerali predstavljaju oko dvadesetinu težine našeg tela. Neprekidno se obnavljaju, unose i izbacuju iz organizma. Najveća količina minerala nalazi se u kostima.

Da bi naš organizam ostao zdrav i vitalan, ove elemente moramo unositi putem hrane, vode ili suplemenata.

U literaturi postoji nekoliko podela minerala, a ovde navodim jednu od njih: makroelementi, mikroelementi i elementi u tragovima.

Makroelementi su:

 • kalcijum
 • magnezijum
 • kalijum
 • fosfor
 • natrijum
 • hlor
 • sumpor

Mikroelementi su:

 • cink
 • mangan
 • gvožđe
 • fluor
 • bakar
 • jod

Elementi u tragovima su:

 • selen
 • bor
 • hrom
 • silicijum
 • molibden
 • kobalt

Uredio: MPG71

NUTRITION VALUE TOMATILLOS (PHYSALIS PHILADELPHICA)

Tomatillos raw
Nutrition value per 100 g.

 

Principle Nutrient Value Percentage of RDA
Energy 32 Kcal 1.5%
Carbohydrates 5.84 g 4.5%
Protein 0.96 g 1.5%
Total Fat 1.02 g 4%
Cholesterol 0 mg 0%
Dietary Fiber 1.9 g 4%

Vitamins

 

 

Folates 7 µg 2%
Niacin 1.850 mg 11.5%
Pyridoxine 0.056 mg 4%
Thiamin 0.044 mg 4%
Vitamin A 114 IU 4%
Vitamin C 11.7 mg 20%
Vitamin E 0.38 mg 2%
Vitamin K 10.1 µg 8.5%

Electrolytes

 

 

Sodium 1 mg 0%
Potassium 268 mg 6%

Minerals

 

 

Calcium 7 mg 1%
Copper 0.079 mg 10%
Iron 0.62 mg 8%
Magnesium 20 mg 5%
Manganese 0.153 mg 6.5%
Phosphorus 39 mg 5.5%
Selenium 0.5 µg 1%
Zinc 0.22 mg 2%
Phyto-nutrients
Carotene-ß 63 µg
Carotene-α 10 µg
Lutein-zeaxanthin 467 µg
Lycopene 0 µg

Source: USDA National Nutrient data base

 

 

AMINO ACID COMPOSITION (g/100g protein) OF COW’S AND GOAT’S MILK

Amino acid Goat’s milk                  Cow’s milk
Lysine *       7,78 7,86
Histidine       3,47 2,35
Arginine       3,54 2,43
Aspartic acid       8,59 6,79
Threonine*       4,77 4,81
Serine       5,23 5,78
Glutamic acid     19,8 22,86
Proline       9,12 9,33
Glycine       1,58 1,74
Alanine       3,9 3,61
Cystine       1,04 0,83
Valine *       6,07 5,64
Methionine *       2,51 2,63
Isoleucine *       4,45 4,87
Leucine *     10,17 9,92
Tyrosine       3,64 4,75
Phenylalanine *       4,13 4,34

*essential amino acids

Izvor: R. Božanić i sur.: Kozje mlijeko: karakteristike i mogućnosti,

Mljekarstvo, 52 (3) 207-237, 2002.

Uredio: MPG71

AMINOKISELINSKI SASTAV (g/100g proteina) KOZJEG I KRAVLJEG MLEKA

Amino-kiselina 

Mleko

    Kozje

Kravlje

Lizin*       7,78

7,86

Histidin       3,47

2,35

Arginin       3,54

2,43

Asparaginska kiselina       8,59

6,79

Treonin*       4,77

4,81

Serin       5,23

5,78

Glutaminska kiselina     19,8

22,86

Prolin       9,12

9,33

Glicin       1,58

1,74

Alanin       3,9

3,61

Cistein       1,04

0,83

Valin*       6,07

5,64

Metionin*       2,51

2,63

Izoleucin*       4,45

4,87

Leucin*     10,17

9,92

Tirozin       3,64

4,75

Fenilalanin*       4,13

4,34

*esencijalne amino-kiseline

Izvor: R. Božanić i sur.: Kozje mlijeko: karakteristike i mogućnosti,

Mljekarstvo, 52 (3) 207-237, 2002.

Uredio: MPG71

Hemijski sastav, svojstva i energetska vrednost kozjeg i kravljeg mleka

Parametar

Mleko

Kozje

Kravlje

Suva materija, %

11,94

12,89

Mlečna mast, %

3,60

4,10

Proteini, %

3,10

3,38

Laktoza , %

4,60

4,60

Pepeo, %

0,77

0,79

Gustoća, g/L

1030,10

1029,40

pH-vrednost

6,72

6,68

Ukupna kiselost, °SH

6,80

6,70

Slobodne masne kiseline, mg/L

8,10

7,50

Energetska vrednost, KJ/100 mL

293,10

288,90

Holesterol, mg/100g

10,00

13,00

Izvor: R. Božanić i sur.: Kozje mlijeko: karakteristike i mogućnosti,

Mljekarstvo, 52 (3) 207-237, 2002.

Uredio: MPG71

Composition, characteristics and energy values of goat’s and cow’s milk

Parameter    Goat’s mil             Cow’s milk
Total solids (%)Fat (%)

Proteins (%)

Lactose (%)

Ash (%)

Density (g/L)

pH-value

Titritable acidity (°SH)

Free faty acids (mg/L)

Energy (KJ/100 mL)

Cholesterol (mg/100g)

     11,94                       12,893,60                         4,10

3,10                         3,38

4,60                         4,60

0,77                         0,79

1030,10                   1029,40

6,72                         6,68

6,80                         6,70

8,10                         7,50

293,10                     288,90

10,00                       13,00

Izvor: R. Božanić i sur.: Kozje mlijeko: karakteristike i mogućnosti,

Mljekarstvo, 52 (3) 207-237, 2002.

 Uredio: MPG71         

HEMIJSKI SASTAV BRAŠNA OD HELJDE (Fagopyrum esculentum Moench)

Cvet heljde

Komponenta

Koncntracija

(na 100 g)

Proteini, %

10,6-14,5

Ugljikohidrati

78,0

Lipidi, %-          Zasićene masne MK

–          Mononezasićene MK

–          Polinezasićene MK

1,9-3,0

0,5

0,2

1,1

Mineralne materije, %

1,5-2,1

Sirova vlakna, %

0,8-1,5

Vitamin B1

0,35

Vitamin B2

0,11

Vitamin B6

0,6

niacin

2,7

Vitamin E, mg

3,7

Kalijum, mg

218

Fosfor, mg

254

Kalcijum, mg

21

Magnezijuma, mg

85

Gvožđe, mg

3,2

Uredio: MPG71