NACIONALNI PARK ĐERDAP/ĐERDAP NATIONAL PARK

Nacionalni park Đerdap se nalazi u jugoistočnoj Evropi, a u Republici Srbiji na granici sa Rumunijom. To je jedinstven rezervat prirode, sjajan spoj vremena i prirode na kopnu i vodi i najveći nacionalni park u našoj zemlji.

Fascinantan i osnovni prirodni fenomen ovog naciponalnog parka je grandiozna Đerdapska klisura kroz koju teče moćna reka Dunav. Područje Đerdapske klisure nacionalnim parkom je proglašeno 1974. godine.

GolubacGolubac:  sr.wikipedia.org/

Nacionalni park Đerdap  se prostire na  63.608 ha, a sa zaštitnom zonom na 93.968 ha. Zauzima  oko 100 km desne obale Dunava od Golupca do Karataša, koja je brdsko- planinski pojas širine 2- 8  km, bogat šumom.

Dolina Dunava u ovom parku obuhvata tri kanjonsko-klisurske doline i to:

  • Golubačka, dugačka 14,5 km, najmanje širine 230 m;
  • Gospođin Vir, dužine 15 km, najmanje širine 220 m;
  • Kanjon Velikog i Malog Kazana dužine 19 km, najmanje širine 150 m.

Zbog složene mreže klisura, kanjona i dubokih uvala,  prostor ovoga parka izdvaja se kao jedinstven evropski rezervat tercijarne flore i faune.

Flora se odlikuje  raznovrsnošću, bogatstvom i izrazitim reliktnim karakterom. Na prostoru parka identifikovano je  preko 1100 biljnih vrsta. Fauna parka, također, nosi obeležje reliktnosti.

Gvozdena vrata su još jedan prirodni fenomen i  atrakcija. To su vrata između donjeg i srednjeg Podunavlja.

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА И ЖИВОТНИ СТАНДАРД СТАРОГ СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВO

Једно од основних обележја савременог друштва је убрзано старење становништва. У нашем друштву најстарија су рурална подручја која су и најнеразвијенија. Старење је у овом случају не само демографски већ и
друштвени проблем. Старо становништво које живи у сеоским заједницама двоструко је депривирано. Са једне стране радне и физичке способности као и здравствено стање су им у опадању, а са друге стране локална сеоска
заједница као и њихова породица нису увек у могућности да задовоље њихове основне животне потребе.

Према демографским карактеристикама наше, као и светско становништво, је све старије, са тенденцијом повећања старости због продуженог животног века, смањене смртности старих и прогресивног опадања наталитета. Овај процес који са собом носи модерно друштво последица је сталног настојања човечанства да продужи животни век појединца, и створи здравије и хуманије услове живота, и присутан је како у развијеним тако и у неразвијеним регионима. У питању је глобални феномен који прожима све социјалне, економске и културне сфере.

Процес сенилизације је у нашем друштву повезан не само са продужењем животног века и квалитета живота, већ је пре свега повезан са демографским пражњењем села изазваним миграцијама на релацији село – град.Из овог разлога је проблем старења, као и положаја старије популације нарочито изражен у руралним подручјима. Наше село се суочава не само са проблемом повећања учешћа старог становништва у укупном броју
становника, већ и са проблемом веома високог учешћа најстаријих становника (старих 80 и више година). Све је више старачких домаћинстава у којима нема чланова млађих од 65 година, као и старачких самачких
домаћинстава. Нарочито је неповољна старосна структура активних пољопривредника.

За побољшање положаја старих људи у нашем друштву, а посебно старих у селу, није довољна одређена државна политика већ је потребан и развој друштвене свести о том проблему и активирање локалних сеоских заједница. Недопустиво је да најстарији чланови нашег друштва који су све бројнији имају животне стандарде знатно ниже од остатка друштва и да то буде општеприхваћено и подразумевајуће стање. У том смислу би најпре породице, а затим и локалне заједнице и друштво у целини требале да учине, према својим дометима, све да старост буде што хуманија и достојанственија.

Autor: Марица Миладиновић

PINK JEZERO – LAKE HILLIER

Jezero Hillier se nalazi u sklopu  Recherche arhipelaga u Zapadnoj Australiji. Posebnost ovog jezera je njegov blistava, ružičasta boja. Boja je trajna, jer  se ne menja ni kada se uzme u neku posudu.

Dužina jezera je oko 600 m. Uski pojas kopna ga odvaja od okeana.  Jezero je okruženo pojasom  soli i guste šume.

Uzrok prekrasne boje jezera do danas nije utvrđen. U jezeru nema algi, ni mikroorganizama, koji na drugim vodama na planeti uzrokuju pojavu slične obojenosti.