ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-СИСТЕМ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ


Резиме: Развој науке и технологије, нових технолошких процеса и све већих захтева за квалитет и комфор живота одвикли су човека да живи у складу са природом. Ово је довело до сиромашења па чак и уништења природних ресурса. О њиховој обновљивости се слабо размишљало, па је природа почела да узвраћа човеку киселим кишама, озонским рупама, појавом нових микроорганизама, и тд. Зато је у 20-ом веку дошло до склапања мира између човека и природе, односно приступило се чувању преосталих ресурса.

Увођење система управљања и контроле животне средине, у ширем смислу, потребно је посматрати у склопу целовитих циљева ЕУ у области унапређивања уравнотеженог и хармоничног еколошког и одрживог развоја. Овај систем (ЕМАS)-Уредба (ЕС) No 761/2001 je установљен у ЕУ и представља надоградњу система управљања животном средином који постоји у серији међународних стандарда ISO 14001: 1996. Посебан значај и функцију за управљање и контролу заштите животне средине имају Европска агенција за заштиту животне средине  (ЕЕА)-Concil Regulation (EEC) No 1210/90 и Шести акциони програм ЕУ за животну средину – Decision No 1600/200

Кључне речи: Заштита, управљање, животна средина, pесурси

1. EMAS-eco-mаnagement and audit scheme

Да би се остварили циљеви ЕУ у области управљања и контроле животне средине Европски парламент и Савет донели су  19.3.2001. године Уредбу (EC) Nо 761/2001.Комисија је донела и неколико одлука и препорука ради операционализације одредаба односне Уредбе.

Систем управљања и контроле  заштите животне средине је надоградња система управљања  заштитом животне средине  установљеног у серији међународних стандарда ISO 14000:1996.

Систем управљања у животној средини дефинисан је као један део укупног система управљања, који подразумева организациону структуру, одговорност, план активности, процедуре, процесе, развој, примену, приспитивање и подржавање политике заштите животне средине.

Контрола или провера је средство управљања. Чине је системска, документована, периодична, објективна процена учинка система управљања и процеса  неке организације  са сврхом заштите животне средине.

У ширем смислу основни циљеви увођења и примене система управљања и контроле животне средине усклађени су са укупним циљевима ЕУ у области развоја хармоничног и ускlађеног економског и друштвеног развоја. Ово се нарочито односи на организације, које се баве делатношћу, чији је утицај на животну средину  значајан.

Посебно треба да се нагласи  да је један од циљева EMAS  и остваривање  услова за обезбеђивање  адекватног и правовременог информисања јавности о стању животне средине и утицају организација на нарушавање/заштиту животне средине.

Уредба (EC) Nо 761/2001 замењује Уредбу (EEC) No 1836/93 од 29.6.1993. године., којом је било дозвољено добровољно укључивање организација у индустријском сектору  у систем управљања  и контроле заштите животне средине ЕУ. Новом Уредбом проширује се  примена одредаба о екоменаџменмту на све организације. Под «организацијом « се, према прописима EMAS, подразумевају: компаније, корпорације, фирме, предузећа, власти/институције и њихови делови или комбинације, јавне или приватне, под условом да имају властите функције и администрацију. Најмањи тип организације, који предвиђа EMAS, је локација, а по одобрењу Комисије могу да буду и ентитети мањи од локације.

Уредба је одредила правила и критеријуме,  које мора употпуности да испуни  организација, чија је намера да се укључи у систем управљања и контроле заштите животне средине, а то су:

 • усвајање политике животне средине
 • преиспитивање властитих активности (Анекс 6)
 • преиспитивање  производа/услуга  (Анекс 7)
 • увођење система управљања заштитом животне средине (Анекс 1)
 • спровођење интерних провера (Анекс 2)
 • доношење изјаве о животној средини

Анекс 6 обухвата директне и индиректне аспектe животне средине. То значи,  да су сагледани сви значајни утицаји, који проистичу  из активности организације, а могу да имају негативне последице на животну средину.

Анекс 7 разматра пет кључних подручја: усаглашеност са прописима, идентификацију аспеката утицаја на животну сердину, испитивање праксе и процедура управљања и контроле заштитом животне средине и процена повратних  резултата инцидентних ситуација у вези са животном средином.

Анекс 1  обухвата захтеве из серије стандарда ISOP 14001:1996. и део, који треба да истакне организације, које су укључене у EMAS.

Анекс 2, између осталог, одређује критеријуме и учесталост интерних провера у организацији,  која примењује EMAS.

2. ЕЕА – Европска агенција за заштиту животне средине

ЕЕА је основана 1990.  Уредбом Савета ЕУ, а амандирана 1999. године. Циљ оснивања је да се обезбеди  институционална подршка  активностима ЕУ у области заштите и унапређења животне средине. Приоритетан задатак ЕЕА је прикупљање  објективних  података и информисање о стању животне средине у државама чланицама  ЕУ, али и у државама кандидатима за придруживање Заједници.

Еколошке информације су доступне органима ЕУ, одговарајућим службама држава чланица и држава кандидата. Под тачно прецизираним условима  ове информације Агенције могу да буду доступне и јавности.

Задаци ЕЕА су:

 • прикупљање, разматрање и прослеђивање  информација о животној средини
 • учешће  у праћењу корективних мера у циљу заштите живоне средине
 • унапређење политике о заштити животне средине
 • унапређење и иницирање развоја техника за процену стања животне срединe

У оквиру ових задатака  Агенција обухвата све битне  домене животне средине: ваздух, озонски омотач, воде, земљиште уопште, пољопривредно земљиште, дивљу флору и фауну, руковање отпадом, а посебно опасним, буку,  хемикалије и др.

Досадашњи рад ЕЕА превазишао је активности ЕУ у ужем смислу у домену животне средине и у географском досегу. Нпр. Економска комисија ЕУ за Европу (UN/ECE) дала је задатак ЕЕА да уради детаљан извештај о стању животне средине у целој Европи. Последњи од три таква извештаја Агенција је презентирала  на Петој европској конференцији о  животној средини у Кијеву 2003. године под покровитељаством УН. Овим извештајем су обухваћене све европске земље у транзицији, Руска федерација, бивше совјетске централноазијске и кавкаске републике.

За ЕЕА је карактеристична отвореност у односу на државе, које нису чланице ЕУ. Са њима је сарађивала у оквиру реализације неких међународних програма или на билатералној основи.

3. Шести акциони програм ЕУ за животну средину

Шести акциони програм ЕУ за животну средину је установљен 22.7.2002. године одлуком Европског парламента и Савета (Decision No 1600/2002). Основни циљ овога програма је укључивање  животне средине у све области политике Заједнице.

Програм је оквир активности ЕУ у домену животне средине за период од десет године почев од дана доношења. Представља основу европске стратегије за одрживи развој у области животне средине.

Основни принципи Програма су:

 • загађивач сноси трошкове «опоравка» животне средине
 • превенција и превентивно деловање
 • отклањање  загађења на његовом извору

Приоритетне области Програма су:

 • промена климе
 • природа и биодиверзитет
 • животна средина и здравље и квалитет живљења
 • природни ресурси и отпад

У суштинске циљеве Шестог акционог програма спада и заштита, очување и унапређење  природних станишта некултивисане флоре и фауне, чиме се спречава  и зауставља  деградација и разарање биодиверзитета.

4. Прилагођавање законодавства СЦГ у области заштите

животне средине

Имајући у виду укупне транзиционе околности у нашој земљи јасно је да је увођење  система управљања и контроле заштите животне средине у почетној фази.

Крајем 2005. године број сертификованих организација у СЦГ шрема серији стандарда ISO 14000 је свега нешто преко 20, док је у Европи 23.316. Неопходно је оценити реалне могућности организација у СЦГ у погледу њихове спремности да у потпуности испуне захтеве серије стандарда ISO 14000, одредбе EMAS и Шестог акционог програма, али и да сагледају свој дугорочан интерес у вези с тим определењем.

Закон о заштити животне средине РС обухвата одредбе, које су усаглашене EMAS правилима ЕУ. Седам чланова Закона одређују правила укључивања у систем EMAS, захтев за регистрацију у систем ЕМАС, акредитацију, регистре овога система, неодобравање уписа  и брисање из регуистра, знак ЕМАС и овлаштење за доношење прописа.

Наша земља мора да сарађује са ЕЕА са циљем, између осталих, испуњавања  одређених услова ради придруживања ЕУ, али и због неопходне информисаности, затим техничке помоћи, учешћа у међународним програмима и др.

5. ЗАКЉУЧАК

 • Систем управљања и контроле заштите животне средине – ЕМАС  је надоградња система управљања заштитом животне средине одређеним у серији међународних стандарда  ИСО 14001:1996. Основна сврха ЕМАС у праву ЕУ је  да се омогући организацијама ефикасно функционисање у домену заштите животне средине.
 • Активности ЕЕА су од изузетне важности за државе чланице ЕУ и за државе кандидате; имају општевропски  па и глобални значај. Агенција подржава политику ЕУ у области заштите и унапређења  животне средине са посебним освртом на објективно информисање о стању животне средине.
 • Шести акциони програм за животну средину је наставак настојања ЕУ да се ургентна питања из домена животне средине решавају систематски, како у земљама чланицама, тако и у земљама кандидатима за прикључивање у пуноправно чланство у ЕУ.
 • Надлежне службе у нашој земљи интензивно раде  на доношењу законске регулативе, која  ће у потпуности да буде хармонизована са европским законодавством у области заштите животне средине.

6. ЛИТЕРАТУРА

1.      Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (MAS), «Offical Journal of the European Communities«, (OJ), L. 114, 24.4.2001, p, 1.

2.      Commission Decision (EC) No 681/2001 of 7 September 2001 on guidance for the implementation of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), oj, 247, 17.9.2001, p, 24.

3.       Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993, allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme, OJ, L, 168, 10.7.1993, p, 1.

4.       Council Regulation (EEC) No 1210/90 of 7 May 1990 on the establishment of the European Environment Agency and the European environment information and observation network, »Official Journal of the European Communities« (OJ), L 120, 11/05/1990, pp. 1-62.

5.        Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of  22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme, OJ L 242, 10. 09. 2002.

6.       Закон о заштити животне средине, » Службени гласник РС « бр. 135/04.

ENVIRONMENTAL PROTECTION –MANAGEMENT AND  CONTROL SYSTEM

Savić Mirjana,  Kanački Zdenko, Kanački Lidija

Summary

Science and Technology development, new technological process and further requests for quality and comfort life broke a habit  of  humanity to live in harmony with nature. This lead to pooring and distruction of natural resurses. Their regeneration werenot thanked about and nature began returning to human population with acidic rains, ozonic holes, appearing of new microorganisams etc. Therefore in twentieth century peace between human and nature wereclosed, and approaching to protection and management of remainable resurses. Management and environmental control system introduction in global sense, needs to be considered in the context of EU goals in area of balanced and harmonious ecological and sustainable development promotion.This system  (EMAS)-regulation (EC) No761/2001 was establish in EU and represents superpose of  environmental management system that exists in series of international standards ISO 14001: 1996. European agency of environmental protection (EEA) – Council Regulation (EEC) No 1212/90 and EU Sixth Community Environmental Action Programme- Decision No 1600/2002. have special role and function in management  and environmental control.

Key words: Protection, Management , Environmental, Resurses


2 thoughts on “ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-СИСТЕМ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ

 1. Crno ili belo kaže:

  „Надлежне службе у нашој земљи интензивно раде на доношењу законске регулативе, која ће у потпуности да буде хармонизована са европским законодавством у области заштите животне средине.“
  Od ovoga nema ništa ukoliko nije izgrađena ekološka svest, a kod nas je nažalost na niskom nivou… Svi treba da radimo na tome…

 2. agroekonomija kaže:

  U pravu ste. Svi treba da podižemo ekološku svest kako svoju, tako i ljudi u našem okruženju, jer sami zakoni, ma koliko bili dobri, ne mogu mnogo učiniti.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s